Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Edukacji Engram Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celu: ustalenia terminu bezpłatnego pokazu metody Colina Rose, przekazania informacji marketingowych związanych z kursem, warunkami przystąpienia i kontynuacji nauki, nowymi produktami, informacjami o promocjach i możliwości dofinasowania.

Obowiązek informacyjny:

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Europejski Instytut Edukacji Engram Sp. z o.o. informuje, że:

  • administratorem danych jest Europejski Instytut Edukacji Engram Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Karpińskiego 22, 30-657 Kraków, adres e-mail: dane@euroengram.edu.pl;
  • podanie danych jest dobrowolne, jednakże w odniesieniu do części danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub zrealizowania przez Administratora obowiązków ustawowych lub umownych, a w przypadku nie wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych, nie będzie możliwe ich przesyłanie;
  • przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez Europejski Instytut Edukacji Engram Sp. z o.o. do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pana/Pani dane, jeśli jest to niezbędne do realizacji zawartej umowy. W takim przypadku Europejski Instytut Edukacji Engram Sp. z o.o. będzie przekazywać dane wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, Instytutowi Colina Rose Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, szkołom partnerskim współpracującym z Instytutem Colina Rose Sp. z o.o. w zakresie nauki języka – wymienionych na szybkiangielski.pl, innym odbiorcom danych, np. kurierom, podmiotom świadczącym usługi wsparcia IT;
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO – na podstawie zgody w przypadku zgody na przesyłanie informacji marketingowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO – na podstawie zawartej umowy;
  • dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały profilowaniu;
  • administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • podane dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym umowa została rozwiązana, a w celach marketingowych przez okres ważności zgody;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.