Obowiązek informacyjny

Europejski Instytut Edukacji Engram Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe swoich Klientów tak aby świadczone przez nas usługi były zawsze na najwyższym poziomie. Zaktualizowaliśmy obowiązujące w Instytucie Engram zasady ochrony prywatności, tak aby Państwa dane osobowe były chronione zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako: „RODO”).

Korzystając z naszych usług i podpisując z nami umowę, powierzacie nam Państwo swoje dane osobowe, poniższa informacja służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu to robimy oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi wyjaśnieniami.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane zebrane od Państwa dane osobowe, jest Europejski Instytut Edukacji Engram Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Karpińskiego 22, 30-657 Kraków.

Skąd mamy Państwa dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy świadcząc Usługi na Państwa rzecz?

Przetwarzamy dane, które podali Państwo wypełniając formularz na naszej podstronie lub podczas zawierania umowy na realizację programów efektywnej nauki. Są to przede wszystkim dane niezbędne do realizacji umowy, przeprowadzenia kursu, kontaktu z Państwem, umożliwienia Państwu dostępu do platformy edukacyjnej. Zakres danych przetwarzanych przez Instytut Engram może się różnić, dlatego informacje o zakresie przetwarzania udostępnionych danych zawsze mogą Państwo uzyskać zadając pytanie na adres email: dane@euroengram.edu.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny: Europejski Instytut Edukacji Engram Sp. z o.o., ul. Karpińskiego 22, 30-657 Kraków z dopiskiem „Dane osobowe”.

Instytut Engram przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, zbieramy je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Państwa dane osobowe są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych przez Instytut Engram?

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, bądź w innych celach, na które wyrazili lub wyrażą Państwo zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności jest to nam niezbędne do:
  – umożliwienia realizacji zawartej z Państwem umowy;
  – obsługi zapytań, które do nas Państwo kierują;
  – kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem Usług.
 2. Ponadto, przetwarzamy Państwa dane dla celów podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa.
 3. Informujemy, że przetwarzamy także Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Instytutu Engram, takim uzasadnionym interesem jest:
  – kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
  – zapewnienie bezpieczeństwa Usług, które Państwu świadczymy;
  – przechowywanie danych osobowych dla celów archiwizacyjnych, oraz wykazania spełnienia przez ENGRAM obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  – a także w celu windykacja należności;
 4. Dodatkowo w przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie odrębnej zgody na wskazane cele, taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób w jaki Państwo ją wyrazili. Instytut Engram będzie jednak przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofają Państwo zgody.

Czy muszą Państwo podać swoje dane osobowe?

Zawierając z nami umowę podali nam państwo swoje dane osobowe, które są nam niezbędne do jej wykonania. Jeżeli jednak, obowiązujące przepisy prawa dotyczące np. kwestii podatkowych lub rachunkowych nakładają na Instytut Engram obowiązek zebrania innych danych, Instytut Engram może wymagać podania innych danych osobowych W przypadku odbierania od Państwa dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, podanie przez Państwa takich danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Engram w zakresie przetwarzanych danych osobowych?

Instytut Engram, aktualizując zasady ochrony prywatności, zapewnia, iż w każdym momencie mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw przyznanych przez RODO, tj. z prawa dostępu do Państwa danych osobowych, z prawa sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, z prawa do ograniczenia ich przetwarzania, z prawa do przenoszenia danych osobowych, z prawa niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także z prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Oznacza to, że:

 • gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne – mogą Państwo żądać sprostowania swoich danych;
 • gdy Państwa dane nie będą już niezbędne dla celów, dla których je zebraliśmy, cofną Państwo zgodę na ich przetwarzanie, zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania przez Instytut Engram, Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa – mogą Państwo żądać usunięcia z zasobów Instytutu Engram swoich danych osobowych;
 • gdy zauważą Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem lun wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Instytut Engram – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych. W takim przypadku Instytut Engram ograniczy ich przetwarzanie na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość Państwa danych osobowych lub do czasu ustalenia przez Instytut Engram czy istnieją prawnie uzasadnione podstawy (np. podatkowe, rachunkowe, obrona lub dochodzenie roszczeń), które są nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu. W jakich sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych:
 • jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub zawartej umowy – mogą Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Europejskim Instytutem Edukacji Engram.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Komu Instytut Engram udostępnia Państwa dane osobowe?

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez Europejski Instytut Edukacji Engram do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane , jeśli jest to niezbędne do realizacji zawartej umowy. W takim przypadku Europejski Instytut Edukacji Engram będzie przekazywać dane wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom danych, np. kurierom, podmiotom świadczącym usługi wsparcia IT.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania zawartej z Państwem umowy. W przypadku wyrażenia zgody dla celów marketingowych, dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody/zgód przez osobę, której dane dotyczą.

Czy Instytut Engram przekazuje Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy Instytut Engram przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany (bez udziału czynnika ludzkiego) w poprzez profilowanie?

Nie, Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Czy Instytut Engram zabezpiecza Państwa dane osobowe?

Oczywiście, dbamy i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Ponadto, nie udostępniamy Państwa danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Jeżeli powierzamy Państwa dane osobowe innym podmiotom, będą Państwo o tym poinformowani, a dodatkowo dzieję się tak wyłącznie w drodze umowy na przetwarzanie danych osobowych w imieniu Instytutu Engram zawartej na piśmie.

W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzanych przez Instytut Engram Państwa danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Państwu praw?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się na adres email: dane@euroengram.edu.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny:
Europejski Instytut Edukacji Engram sp. z o.o., ul. Karpińskiego 22, 30-657 Kraków z dopiskiem „Dane osobowe”.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą publikowane w serwisie, nie później niż na 7 dni przed ich wejściem w życie.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.