Antykujon

Antykujon – warsztaty dla licealistów


Uczniów szkół średnich czekają wielkie wydarzenia – najpierw matura, a potem czas studiów. Powoli wkraczają w dorosłe życie i nie mogą dać się zaskoczyć. Już teraz powinni wziąć przyszłość w swoje ręce, aby osiągnąć sukces!

ANTYKUJON stwarza możliwość nabycia umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu, takich jak planowanie, wnioskowanie i przystosowywanie się do nowych warunków. Program stawia na SPRAWNOŚĆ POZNAWCZĄ – im jest ona większa tym lepsza zdolność do podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie ze stresem. W trakcie warsztatów ANTYKUJON specjaliści pomagają odkrywać potencjał i możliwości, jakich do tej pory młodzież nie dostrzegała! Wskazujemy jak łatwo można czerpać radość z poznawania świata i gwarantujemy pełną satysfakcję z efektów.

KORZYŚCI:

  • Lepsze przygotowanie do egzaminów maturalnych, a tym samym większa pewność dostania się na wymarzone studia.
  • Znajomość technik służących szybkiemu i trwałemu zapamiętywaniu.
  • Poznanie metod szybkiego czytania z pogłębionym zrozumieniem tekstu.
  • Zwiększenie trwałości pamięci (zapamiętywanie głównych wątków wykładów, dat, nazwisk, numerów telefonów, itp.)
  • Wzbogacenie słownictwa.
  • Rozwój logicznego i kreatywnego myślenia, wnioskowania i dedukcji.
  • Łatwiejsza nauka języków obcych.
  • Sprawność zdawania egzaminów ustnych i pisemnych.
  • Nauka nowoczesnych metod notowania, które stanowią doskonałe narzędzie do efektywnych powtórek i trwałego zapamiętywania.

PROGRAM OBEJMUJE:

I. TRADYCYJNE CZYTANIE ORAZ EFEKTYWNE CZYTANIE JAKO PODSTAWOWA FORMA POZYSKIWANIA INFORMACJI

1. Techniki czytania, rozumienie informacji i zapamiętywanie treści.
2. Praca z informacją, notowanie nielinearne, metoda tworzenia map myśli, obróbka informacji, planowanie pracy.
3. Rola pamięci w przetwarzaniu informacji, techniki pamięciowe.
4. Czytanie zintegrowane – zwiększenie tempa czytania do 2-3 razy.

II. ROLA MOTYWACJI I STRESU W PROCESIE UCZENIA SIĘ, NABYWANIA, DOSKONALENIA I WYKORZYSTYWANIA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI

1. Rodzaje motywacji, odkrywanie indywidualnych czynników motywujących.
2. Przeszkody w efektywnym uczeniu się i wykorzystywaniu umiejętności: stres, nuda, wypalenie, nieumiejętność planowania, techniki relaksacyjne pomocne w opanowaniu stresu.
3. Funkcjonowanie pamięci w sytuacji, gdy zmieniamy motywację, koncentracja na działaniu.
4. Praca z informacją poprzedzona wykorzystaniem relaksu, motywacji i planowania.

III. INDYWIDUALNE TECHNIKI UCZENIA SIĘ
1. Rozpoznawanie Indywidualnych Technik Uczenia się.
2. Koncentracja na celu, cykle i nawyki działania w oparciu o style myślenia.
3. Synteza i analiza informacji.
4. Twórcze myślenie: percepcja i kreacja.

IV. TALENTY I ZASOBY W PROCESIE UCZENIA SIĘ
1. Motywacja w poznaniu własnych zdolności.
2. Jak efektywnie wykorzystać swe predyspozycje i umiejętności.
3. Umiejętność współpracy.
4. Techniki efektywnej nauki – podsumowanie.

V. CZYTANIE SELEKTYWNE I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE TECHNIK PAMIĘCI PODCZAS PRZYGOTOWAŃ DO SPRAWDZIANÓW, TESTÓW I EGZAMINÓW
1. Opracowywanie materiału szkolnego za pomocą poznanych technik pamięci zgodnie z potrzebami grupy warsztatowej.

Ćwiczenia warsztatowe zostały opracowane i dobrane w taki sposób, by wywołać maksymalne zainteresowanie i zaangażowanie uczestników. Gwarantują odpowiednie przygotowanie nie tylko do zdobywania wiedzy, ale również do wykorzystania jej podczas testów, sprawdzianów, kolokwiów lub egzaminu maturalnego. Wszystkie techniki wprowadzane są na bazie materiału obowiązującego w liceum ogólnokształcącym.